SUTARTIS

Vasaros stovyklų sutartis

2020 m.

 1. SUTARTIES OBJEKTAS

  1. Vaikas lankys Kliento registracijos metu pasirinktą/-as dienos stovyklą/-as „Aplink pasaulį per 5 dienas“ (2020-06-29 –  2020-07-03), „Kosmoso platybėse“ (2020-07-06 – 2020-07-10), „Didvyrių kelias (2020-07-13 – 2020-07-17), „Gyvenimas – tai teatras“ (2020-07-20 – 2020-07-24) ir/arba „Žmogaus kūno paslaptis“ (2020-07-27 – 2020-07-31).

  2. Stovyklos vyks registracijos metu pasirinktame mieste: Vilniuje - Žemynos progimnazijoje, Žemynos g. 14, Vilnius, arba Kaune - Kauno technologijos universiteto gimnazijoje, Studentų g. 65, Kaunas.

  3. Vienos 5 dienų stovyklos kaina yra 30 Eur, kurią Klientas sumoka bankiniu pavedimu naudodamasis automatizuota sistema atlikdamas registraciją, prieinama tinklalapyje www.stovyklos.kartutikraigalime.lt . Į kainą įskaičiuoti pietūs (5 dienas) vaikui. Klientui sumokėjus stovyklos kainą, vaikui rezervuojama vieta stovykloje.

  2.  SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. Stovyklos organizatorius įsipareigoja:

  1. Įgyvendinti stovyklos programą.

  2. Ugdyti vaikų asmenines ir socialines kompetencijas. Sudaryti bendravimo ir saviraiškos galimybes.

  3. Užtikrinti vaikų priežiūrą, saugą ir žalingų įpročių prevenciją.

  4. Supažindinti su stovyklos taisyklėmis. Stovyklos taisyklės išdėstytos sutarties Priede Nr. 1 ir yra laikomos šios sutarties dalimi. Stovyklos dalyviui nesilaikant stovyklos taisyklių jis bus įspėtas ir sudrausmintas. Įspėjimų ir sudrausminimų nepaisymas sukelia pasekmes, numatytas sutarties III dalies 2 punkte.

  5. Informuoti stovyklos dalyvio tėvus/globėjus šiam susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui.

  6. Stovyklos organizatorius neatsako už paliktus ar/ir pamestus stovyklos metu stovyklos dalyvio daiktus ir neatlygina dėl to patirtų nuostolių.

  7. Užtikrinant stovyklos dalyvio saugumą ir stovyklos taisyklių laikymąsi, Stovyklos organizatorius turi teisę patikrinti stovyklos dalyvio atsivežtus daiktus ir, esant būtinumui, juos laikinai paimti iš stovyklos dalyvio. Išvykstant iš stovyklos, daiktai grąžinami stovyklos dalyviui ar jo atstovui, išskyrus greitai gendantį maistą.

  8. Organizuoti maitinimą vieną kartą per dieną – pietus.
    

 2. Klientas įsipareigoja:
    1.  Sutartyje numatyta tvarka atsiskaityti už Stovyklos organizatoriaus teikiamas dienos stovyklų paslaugas.
    2.  Susipažinti ir supažindinti vaiką (stovyklos dalyvį) su dienos stovyklos taisyklėmis. Klientas patvirtina, jog stovyklos dalyvis            laikysis stovyklos taisyklių bei kitų bendrų saugumo reikalavimų.
    3.  Į dienos stovyklą pristatyti sveiką vaiką.
    4.  Užtikrinti, kad stovyklos dalyvis į stovyklą iš namų neatsineštų tabako gaminių, alkoholinių, narkotinių medžiagų, daiktų,                  galinčių kelti pavojų jo paties ir aplinkinių sveikatai (pvz., peiliuko).
    5.  Leisti stovyklos organizatoriui, atvykus į stovyklą ir (ar) esant būtinumui patikrinti stovyklos dalyvio daiktus.
    6. Prisiimti atsakomybę bei atlyginti padarytą žalą stovyklos organizatoriui, jei jų atstovaujamas stovyklos dalyvis stovyklos metu       savo kaltais veiksmais padarytų žalos stovyklos organizatoriui, kitiems stovyklos dalyviams ar stovyklos metu naudojamam           turtui.
   7.  Pasiimant laikinai vaiką iš stovyklos (ar anksčiau išvykstant) perspėti stovyklos vadovą. Vaikui būnant su tėvais, atsakomybė           už vaiko sveikatą ir saugumą tenka tėvams. Taip pat informuoti stovyklos organizatorių, jei vaiką iš stovyklos atsiims kitas nei         Stovyklos organizatoriui žinomas vaiko tėvas/globėjas asmuo.
   8.  Atvykus į pirmąją stovyklą pateikti Stovyklos organizatoriui popierinę vaiko sveikatos pažymą. Instrukcija, kaip ją gauti ir išsispausdinti:  

     3. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

 1. Laikoma, kad sutartis galioja nuo momento, kai Klientas sumoka registracijos metu pasirinktų stovyklų kainą. Sutartis galioja iki paskutinės registracijos metu pasirinktos dienos stovyklos paskutinės dienos.

 2. Sutartis sudaroma dviem vienodą teisinę reikšmę turinčiais egzemplioriais po vieną sutarties šalims.

 3. Stovyklos organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl sutartyje ir stovyklos taisyklėse numatytų stovyklos                 dalyvio įsipareigojimų nevykdymo ir (ar) reikalauti Kliento pasiimti vaiką iš dienos stovyklos anksčiau nei numatyta stovyklos   dienos pabaiga, jei stovyklos dalyvis nesilaikys stovyklos taisyklių. Tokiu atveju mokestis už likusį dienos stovyklos laiką   negrąžinamas.

 4. Klientas turi teisę nutraukti sutartį pagal Stovyklos organizatoriui pateiktą prašymą, esantį užsakymo patvirtinimo el. laiške. Atsižvelgiant į tai, kad Stovyklos organizatorius yra ne pelno siekianti organizacija, siekianti organizuoti vaikų dienos stovyklas kuo labiau prieinama kaina:

  • prašymą nutraukti sutartį pateikus likus daugiau nei 30 d. iki stovyklos pradžios, Klientui grąžinama visa sumokėta suma už stovyklas;

  • prašymą nutraukti sutartį  pateikus likus 14 d. iki stovyklos pradžios, Klientui grąžinama 80 proc. sumokėtos kainos už stovyklas;

  • prašymą nutraukti sutartį  pateikus likus 7 d. iki stovyklos pradžios arba stovyklai prasidėjus, Klientui grąžinama 30 proc. sumokėtos kainos už stovyklas.

Stovyklos pradžia laikoma: 2020-06-29 pirmai pamainai, 2020-07-06 antrai pamainai, 2020-07-13 trečiai pamainai, 2020-07-20 ketvirtai pamanai, 2020-07-27 penktai pamainai.

 1. Klientas turi teisę pateikti prašymą pakeisti sutartį atsisakant dalies registracijos metu pasirinktų dienos stovyklų. Tokiu atveju dėl kainos, sumokėtos už atsisakytas dienos stovyklas, taikomos taisyklės, išdėstytos šios dalies 3 punkte.

 

 

 

 

Sutarties dėl dienos stovyklų Priedas Nr. 1

Stovyklos taisyklės

 

Stovyklautojas pasižada:
       1.  Klausyti stovyklos vadovo ir grupės vadovų bei kitų stovyklos darbuotojų.
       2.  Visos stovyklos metu ir visose veiklose laikytis drausmės ir saugoti savo bei kitų sveikatą.
       3.  Neatsiklausus vadovo nepalikti stovyklos teritorijos ir nesiimti jokių savavališkų veiksmų.

       4.  Saugoti stovyklos turtą, pastebėjus problemas apie jas pranešti vadovams.

       5.  Saugoti veikloms gautą inventorių, jo nesugadinti, juo nesusižeisti pačiam ir nesužeisti draugų.

       6.  Dalyvauti visose veiklose ir laikytis numatyto tvarkaraščio, nevėluoti.

       7.  Susižeidus ar susirgus arba pastebėjus, jog susižeidė ar sunegalavo draugas, nedelsiant pranešti stovyklos grupės vadovui.

       8.  Pagarbiai elgtis su stovyklos darbuotojais ir kitais stovyklautojais.

       9.  Darbo vietą, kurioje vyko veiklos, sporto aikštynus, kur vyko aktyvūs žaimai, bei valgyklą, kurioje vyko pietūs, palikti tvarkingą ir             po savęs sutvarkytą.

      10. Stovyklos teritorijoje nešiukšlinti.

      11. Išvykus į ekskursijas ypač atidžiai klausyti vadovų, be jų leidimo neatsiskirti nuo grupės. Kai šneka gidai ar vedėjai laikytis tylos             ir jų klausyti. Savo elgesiu nesukelti kitiem stovyklautojams sunkumų.

      12. Pastebėjus bet kokio tipo patyčias nenutylėti, o pranešti stovyklos vadovams.

      13. Nežaisti ir neimituoti juokių žaidimų, kuriuose naudojama jėga (pvz.: imtynės, boksas).

      14. Stovyklos metu nesinaudoti mobiliuoju telefonu. Jeigu kils poreikis, kreiptis į savo grupės vadovus.

 

 

Stovyklos metu:

       1.  Draudžiama vartoti / platinti alkoholinius gėrimus, narkotines, toksines medžiagas, energetinius gėrimus, rūkyti (tiek tabako                   gaminius, tiek eletronines cigaretes).

       2.  Draudžiama naudoti psichologinį bei fizinį smurtą prieš kitus.

       3.  Draudžiama ne pagal paskirtį naudoti elektros bei kitus pavojingus prietaisus.

       4.  Draudžiama su savimi atsinešti kitų sveikatai pavojingų daiktų (pvz.: žirklės, peiliai, adatos ir t.t).

 

Su taisyklėmis susipažinau ir supažindinsiu stovyklos dalyvį prieš stovyklos pradžią.