top of page

Prašome atidžiai perskaityti ir susipažinti su sutarties turiniu. Nuo 2021 m. nepasirašinėjame popierinių sutarčių. Puslapio apačioje galite parsisiųsti iš mūsų pusės pasirašytą sutartį su laiko žyma, užtikrinant, jog turinys nepasikeis.
 

 

SUTARTIS
Vasaros stovyklų sutartis
2024 m.

 


Klientas, vaiko registracijos į vasaros stovyklą (-as) metu, apmokėjimu už vasaros stovyklą (-as) pareiškia ir patvirtina, kad perskaitė, susipažino, suprato ir sutinka su šia Sutartimi.

1. SUTARTIES OBJEKTAS


1.1. Vaikas lankys Kliento registracijos metu pasirinktą/-as dienos stovyklą/-as:
1. „Hogvartso paslaptys” - birželio 24d.- birželio 28d. (birželio 24d. stovykla vyks)
2. „Stebėk, tyrinėk, mokykis!” - liepos 8 - 12 d. 
3. „Laiko mašina” – liepos 15 – 19 d.
4. „Vaizduotės platybėse” - liepos 22 - 26 d.
5. „Trys tūkstančiai mylių po vandeniu” – liepos 29 d. - rugpjūčio 2 d.
6. „Naujas lygis”– rugpjūčio 5-9 d.
7. „Smagiausia savaitė” - Rugpjūčio 12-16 d. (rugpjūčio 15d. stovykla vyks)

2. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

2.1. Vienos 5 dienų stovyklos kaina yra 115 Eur, kurią Klientas sumoka bankiniu pavedimu naudodamasis automatizuota sistema atlikdamas registraciją, prieinama tinklalapyje www.stovyklos.kartutikraigalime.lt. Į kainą įskaičiuoti pietūs (5 dienas) vaikui.
2.2. Klientui sumokėjus stovyklos kainą, vaikui rezervuojama vieta stovykloje.
2.3. Nesumokėjus stovyklos kainos, vieta stovykloje vaikui nėra rezervuojama.

3. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Stovyklos organizatorius įsipareigoja:
3.1.1. Įgyvendinti stovyklos programą.
3.1.2. Užtikrinti vaikų priežiūrą, saugą ir žalingų įpročių prevenciją.
3.1.3. Supažindinti su stovyklos taisyklėmis. Stovyklos taisyklės išdėstytos šios Sutarties Priede Nr. 1 ir yra laikomos neatsiejama šios Sutarties dalimi. Stovyklos dalyviui nesilaikant stovyklos taisyklių jis bus įspėtas ir sudrausmintas. Už taisyklių nesilaikymą ir įspėjimų bei sudrausminimų nepaisymą dalyvis yra pašalinamas iš stovyklos, sumokėtas mokestis negrąžinamas.
3.1.4. Informuoti stovyklos dalyvio tėvus/globėjus, kai dalyvis nesilaiko taisyklių arba nereaguoja į sudrausminimus.
3.1.5. Informuoti stovyklos dalyvio tėvus/globėjus šiam susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui.
3.1.6. Stovyklos organizatorius neatsako už paliktus ar/ir pamestus stovyklos metu stovyklos dalyvio daiktus ir neatlygina dėl to patirtų nuostolių.
3.1.7. Užtikrinant stovyklos dalyvio saugumą ir stovyklos taisyklių laikymąsi, Stovyklos organizatorius turi teisę patikrinti stovyklos dalyvio atsivežtus daiktus ir, esant būtinumui, juos laikinai paimti iš stovyklos dalyvio. Išvykstant iš stovyklos, daiktai grąžinami stovyklos dalyviui ar jo atstovui, išskyrus greitai gendantį maistą.
3.1.8. Organizuoti maitinimą vieną kartą per dieną – pietus.

3.2. Klientas įsipareigoja:
3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka atsiskaityti už Stovyklos organizatoriaus teikiamas dienos stovyklų paslaugas.
3.2.2. Susipažinti ir supažindinti vaiką (stovyklos dalyvį) su dienos stovyklos taisyklėmis. Klientas patvirtina, jog stovyklos dalyvis laikysis stovyklos taisyklių bei kitų bendrų saugumo reikalavimų.
3.2.3. Mokyti stovyklos dalyvį bendrųjų saugumo reikalavimų, kad būtų užtikrintas paties stovyklos dalyvio ir kitų stovykloje dalyvaujančių asmenų saugumas.
3.2.4. Į dienos stovyklą pristatyti sveiką vaiką. Vaikui turint temperatūros ar rodant peršalimo simptomus, į stovyklą nėra įleidžiamas. Jeigu sergantis vaikas atvyko vienas, stovyklos dalyvio atstovai privalo nedelsiant jį pasiimti.
3.2.5. Neleisti stovyklos dalyviui neštis į stovyklą aštrių daiktų, kuriais stovyklos dalyvis gali susižeisti ar sužeisti kitus, taip pat, sprogstančių medžiagų, cheminių medžiagų ir pan. Klientas leidžia stovyklos organizatoriui, atvykus į stovyklą ir (ar) esant būtinumui patikrinti stovyklos dalyvio daiktus. Suradus draudžiamų neštis į stovyklą daiktų, kurie gali kelti pavojų stovyklos dalyviui ir/ar kitiems stovyklos dalyviams, darbuotojams, savanoriams, tokius daiktus organizatorius paima iš stovyklos dalyvio ir atiduoda tik stovyklos dalyvio atstovams, atvykusiems pasiimti stovyklos dalyvio iš stovyklos. Stovyklos dalyvio atstovai įspėjami ir jiems primenama, kad jie privalo užtikrinti, kad stovyklos dalyvis nesineštų draudžiamų daiktų į stovyklą.
3.2.6. Prisiimti atsakomybę bei atlyginti žalą, padarytą stovyklos organizatoriui ar kitiems stovyklos dalyviams, jei jų atstovaujamas stovyklos dalyvis stovyklos metu savo kaltais veiksmais padarytų žalos stovyklos organizatoriui, kitiems stovyklos dalyviams ar stovyklos metu naudojamam turtui.
3.2.7. Laikinai pasiimant vaiką iš stovyklos (ar anksčiau išvykstant) perspėti stovyklos vadovą. Vaikui būnant su tėvais, atsakomybė už vaiko sveikatą ir saugumą tenka tėvams. Taip pat informuoti stovyklos organizatorių, jei vaiką iš stovyklos pasiims kitas, nei Stovyklos organizatoriui žinomas vaiko tėvas/globėjas, asmuo.
3.2.8. Leisti stovyklos organizatoriams naudoti atstovaujamo dalyvio atvaizdą socialiniuose tinkluose ir kituose šaltiniuose, kur reklamuojama organizacija ar jos programos.
3.2.9. Tuo atveju, jei stovyklos dalyvio atstovas nesutinka su stovyklos dalyvio fotografavimu ir atvaizdo naudojimu, būtina pranešti organizatoriui el. paštu info@kartutikraigalime.lt.
3.2.10. Pažymėtina, kad nesutikus su dalyvio fotografavimu ir atvaizdo naudojimu, dėl techninių ir organizacinių priežasčių, bus formuojamos atskiros stovyklų grupės. Susidarius stovyklos grupei organizatorius informuos Klientą registracijos formoje nurodytu el. paštu. Susirinkus stovyklautojų grupei, kurie turi būti nefotografuojami ir jų atvaizdas nenaudojamas, Organizatorius klientui, jo nurodytu el.paštu atsiųs apmokėjimo už stovyklas nuorodą.
3.2.11. Stovykla, užsiėmimai, žaidimai ir kitos veiklos organizuojami ir vykdomi lietuvių kalba. Registruodamas vaiką į stovyklą Klientas patvirtina, jog vaikas gali suprasti ir susikalbėti lietuvių kalba.
3.2.12. Stovykla organizuojama nepelno siekiančios organizacijos, siekiant užtikrinti žemą – visiems prieinamą kainą, yra pasitelkiami savanoriai gimnazistai. Klientas registruodamas vaiką į stovyklą supranta, jog Organizacija neturi techninių ir profesinių galimybių užtikrinti vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais priežiūros ir užimtumo.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

4.1. Laikoma, kad sutartis galioja nuo momento, kai Klientas sumoka registracijos metu pasirinktų stovyklų kainą. Sutartis galioja iki paskutinės registracijos metu pasirinktos dienos stovyklos paskutinės dienos.
4.2. Popierinė sutartis nepasirašoma. Klientas susipažįsta ir sutinka su sutarties sąlygomis. Sutarties internetiniame puslapyje www.kartutikraigalime.lt/stovyklos-sutartis bus patalpinta elektroniniu parašu pasirašyta sutarties kopija su laiko žyma.
4.3. Stovyklos organizatorius turi teisę vienašališkai, iki stovyklos pradžios, nutraukti šią Sutartį dėl bet kokių priežasčių, informuojant Klientą el. paštu ir grąžinant Klientui už stovyklą (-as) sumokėtą mokestį.
4.4. Stovyklos organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl sutartyje ir stovyklos taisyklėse numatytų Kliento ir/ar stovyklos dalyvio įsipareigojimų nevykdymo ir (ar) reikalauti Kliento pasiimti vaiką iš dienos stovyklos anksčiau nei numatyta stovyklos dienos pabaiga, jei stovyklos dalyvis nesilaikys stovyklos taisyklių. Tokiu atveju mokestis už likusį dienos stovyklos laiką negrąžinamas.
4.5. Klientas turi teisę nutraukti sutartį pagal Stovyklos organizatoriui pateiktą prašymą, esantį užsakymo patvirtinimo el. laiške arba prisijungę į elektroninės sistemos www.stovyklos.kartutikraigalime.lt/orderdetails. Klientas gali perleisti savo registraciją kitam dalyviui, apie tai informavęs organizatorių el. paštu info@kartutikraigalime.lt.
4.6. Atsižvelgiant į tai, kad Stovyklos organizatorius yra ne pelno siekianti organizacija, siekianti organizuoti vaikų dienos stovyklas kuo labiau prieinama kaina:
4.6.1. prašymą nutraukti sutartį ir grąžinti pinigus pateikus likus daugiau nei 30 d. iki stovyklos pradžios, Klientui grąžinama visa sumokėta suma už stovyklas;
4.6.2. prašymą nutraukti sutartį ir grąžinti pinigus pateikus likus mažiau nei 30 d. bet daugiau nei 7 d. iki stovyklos pradžios, Klientui grąžinama 70 proc. sumokėtos kainos už stovyklas;
4.6.3. prašymą nutraukti sutartį ir grąžinti pinigus pateikus likus 7 d. ir mažiau iki stovyklos pradžios. Klientui grąžinama 30 proc. sumokėtos kainos už stovyklas.
4.6.4. prašymą nutraukti sutartį pateikus stovyklai prasidėjus sumokėta kaina už stovyklas negrąžinama.
Stovyklos pradžia laikoma: 2023-06-24 7:30 pirmai pamainai, 2023-07-08 7:30 antrai pamainai, 2023-07-15 7:30 trečiai pamainai, 2023-07-22 7:30 ketvirtai pamanai, 2023-07-29 7:30 penktai pamainai, 2023-08-05 7:30 šeštai pamainai, 2023-08-12 7:30 septintai pamainai.
4.7. Klientas gali pakeisti sutartį atsisakant dalies registracijos metu pasirinktų dienos stovyklų. Tokiu atveju dėl permokos grąžinimo, sumokėtos už atsisakytas dienos stovyklas, taikomos taisyklės, išdėstytos šios sutarties 4.5. punkte.
4.8. Apmokėtų dienos stovyklų keistį į kitomis datomis vykstančias stovyklas negalima.

5. PAREIŠKIMAI

5.1. Klientas supranta, kad stovyklavimo metu egzistuoja protinga vidutinė rizika, neišsiskirianti nuo kitų vaikams skirtų stovyklų, jog stovyklautojas gali užsigauti, susižeisti ar patirti traumas, jeigu pats nesisaugo.
5.2. Stovykla organizuoja įtraukiančią programą, tačiau Klientas supranta, kad stovyklautojas nebus per prievartą verčiamas mokytis ar dalyvauti kūrybinėse užduotyse.
5.3. Kliento vaikas turi teisę gauti kokybiškas paslaugas. Jei paslaugų kokybė jo netenkina – Klientas turi teisę kreiptis tiesiai į stovyklos vadovą arba pretenzijas išsakyti raštu info@kartutikraigalime.lt.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Klientas įsipareigoja pilnai atlyginti stovyklautojo piktybiškai (tyčia ar dėl didelio neatsargumo) padarytą žalą organizatoriui, stovyklai ir/ar kitiems stovyklos dalyviams.
6.2. Klientas, sudarydamas Sutartį, privalo pateikti pilną ir išsamią informaciją apie vaiko sveikatos sutrikimus (jeigu jų yra), į kuriuos turėtų atsižvelgti stovyklos darbuotojai, vykdydami Sutartį. Nenurodžius šių ypatumų, nelaimingų atsitikimų atvejais, atsakomybė tenka tėvams.
6.3. Klientas privalo užtikrinti, kad stovyklautojas neatsiveš į stovyklą jokių vaistų, kurie nėra jam skirti gydytojo. Kitu atveju apie tai turi būti informuotas stovyklos vadovas el. paštu info@kartutikraigalime.lt .
6.4. Stovyklos organizatorius nėra atsakingas už vaikų sveikatos sutrikimus, nelaimingų atsitikimų metu kilusią bet kokią žalą, išskyrus, jeigu tokia žala kilo dėl stovyklos organizatoriaus kaltės. Stovyklos organizatorius rekomenduoja apdrausti stovyklautojo sveikatą nuo nelaimingų atsitikimų rizikos.
6.5. Stovyklos organizatorius nėra atsakingas už pamestus ir dingusius stovyklautojų daiktus, tačiau, jeigu bus galimybė, padės daikto ieškoti. Vaikai patys privalo pasirūpinti savo brangių daiktų (telefonų ir kt.) saugumu.

7. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

7.1. Nė viena Sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.
7.2. Neapsiribojant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis nurodytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, Šalys susitaria, kad nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis pripažįstami ir valstybės veiksmai (priimti sprendimai), susiję su koronaviruso infekcija (COVID-19), kuriais gali būti draudžiama ar kitaip ribojama stovyklos veikla.
7.3. Jei Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsiant informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.
7.4. Atsiradus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms dėl kurių stovykla negali organizuoti stovyklavimo, Kliento pasirinkimu, stovykla:
7.4.1. Pakeičia stovyklavimo laiką kitu Šalių suderintu laiku, kuris visais atvejais negali būti vėlesnis nei šia Sutartimi numatyto stovyklavimo einamieji metai. Jei Šalims nepavyksta suderinti kito stovyklavimo laiko per šia Sutartimi numatyto stovyklavimo einamuosius metus, stovykla grąžina Klientui sumokėtą mokestį už stovyklavimą;
7.4.2. Grąžina Klientui sumokėtą mokestį už stovyklavimą.
7.5. Jei šios Sutarties 7.4. punkto papunkčiuose numatytais atvejais stovyklai kyla pareiga grąžinti Klientui visą ar dalį stovyklavimo mokesčio, stovykla turi teisę šį mokestį grąžinti Klientui per 30 kalendorinių dienų nuo Kliento išreikšto pasirinkimo momento.


Priedas Nr. 1
Prie vasaros stovyklų sutarties

STOVYKLOS TAISYKLĖS
Stovyklautojau,
Stovykla – tai vieta, kurioje susirenkame gerai praleisti laiką, susirasti naujų draugų ir patirti tik pačius geriausius įspūdžius. Lankydamas vasaros stovyklą privalai laikytis visų žemiau nurodytų taisyklių:
1. Klausyti stovyklos vadovo ir grupės vadovų bei kitų stovyklos darbuotojų.
2. Nesityčioti, neužgaulioti, nesišaipyti iš kitų vaikų. Jeigu iš tavęs ar kito vaiko tyčiojasi, pasakyti vadovui.
3. Nestumdyti, nemušti ir niekaip kitaip nesužeisti kitų stovyklos dalyvių.
4. Nepranešus stovyklos vadovui nepalikti klasės, stovyklos teritorijos.
5. Saugoti stovyklos turtą, pastebėjus problemas apie jas pranešti vadovams.
6. Saugoti veikloms gautą inventorių, jo nesugadinti, juo nesusižeisti pačiam ir nesužeisti draugų.
7. Dalyvauti visose veiklose ir laikytis numatyto tvarkaraščio, nevėluoti.
8. Susižeidus ar susirgus arba pastebėjus, jog susižeidė ar sunegalavo draugas, nedelsiant pranešti stovyklos grupės vadovui.
9. Elgtis saugiai ir rūpestingai, kad nesusižeistum ir nesužeistum kitų stovyklos dalyvių.
10. Pagarbiai elgtis su stovyklos darbuotojais ir kitais stovyklautojais.
11. Darbo vietą, kurioje vyko veiklos, sporto aikštynus, kur vyko aktyvūs žaimai, bei valgyklą, kurioje vyko pietūs, palikti tvarkingą ir po savęs sutvarkytą.
12. Stovyklos teritorijoje nešiukšlinti.
13. Nežaisti ir neimituoti jokių žaidimų, kuriuose naudojama jėga (pvz.: imtynės, boksas).
14. Stovyklos metu nesinaudoti mobiliuoju telefonu. Jeigu kils poreikis, kreiptis į savo grupės vadovus.
15. Viduje nebėgiojame ir nerėkiame, sulaukiame kol išeisime į lauką.
Stovyklos metu griežtai draudžiama:
1. Vartoti / platinti alkoholinius gėrimus, narkotines, toksines medžiagas, energetinius gėrimus, rūkyti (tiek tabako gaminius, tiek elektronines cigaretes).
2. Naudoti psichologinį bei fizinį smurtą prieš kitus.
3. Ne pagal paskirtį naudoti elektros bei kitus pavojingus prietaisus, be stovyklos vadovo žinios nesinaudoti mobiliuoju telefonu.
4. Su savimi į stovyklą nesinešti sveikatai pavojingų daiktų (pvz.: žirklės, peiliai, adatos ir t.t).


Mielas stovyklautojau, mūsų stovyklose nėra vietos smurtui ir patyčioms. Iškart sakyk vadovams jeigu su tuo susiduri. Nebijok pasakyti, nes į stovyklą ateiname gerai praleisti laiko ir visi vadovai mielai tau padės

bottom of page