Prašome atidžiai perskaityti ir susipažinti su sutarties turiniu. Nuo 2021 m. nepasirašinėjame popierinių sutarčių. Puslapio apačioje galite parsisiųsti iš mūsų pusės pasirašytą sutartį su laiko žyma, užtikrinant, jog turinys nepasikeis.

 

SUTARTIS 

Vasaros stovyklų sutartis 

2021 m. 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

Vaikas lankys Kliento registracijos metu pasirinktą/-as dienos stovyklą/-as „Astronautų mokykla “ (2021-06-28 – 2021-07-02), „1, 2, 3 – veiksmas!“ (2021-07-05 – 2021-07-9), „Tūkstančio mylių kelionė (2021-07-12 – 2021-07-16), „Jaunieji alchemikai “ (2021-07-19 – 2021-07-23), „Laikrodžiams sustojus “ (2021-07-26 – 2021-07-30), „Fokus pokus“ (2021-08-02 – 2021-08-06), „Vandenynų paslaptys“ (2021-08-09 – 2021-08-13), ir/arba „Virtualus pasaulis“ (2021-08-16 – 2021-08-20).

Stovyklos vyks registracijos metu pasirinktame mieste: Vilniuje - Žemynos progimnazijoje, Žemynos g. 14, Vilnius.

Vienos 5 dienų stovyklos kaina yra 39 Eur, kurią Klientas sumoka bankiniu pavedimu naudodamasis automatizuota sistema atlikdamas registraciją, prieinama tinklalapyje www.stovyklos.kartutikraigalime.lt . Į kainą įskaičiuoti pietūs (5 dienas) vaikui. Klientui sumokėjus stovyklos kainą, vaikui rezervuojama vieta stovykloje.

2. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

Stovyklos organizatorius įsipareigoja: 

 1. Įgyvendinti stovyklos programą. 

 2. Ugdyti vaikų asmenines ir socialines kompetencijas. Sudaryti bendravimo ir saviraiškos galimybes. 

 3. Užtikrinti vaikų priežiūrą, saugą ir žalingų įpročių prevenciją. 

 4. Supažindinti su stovyklos taisyklėmis. Stovyklos taisyklės išdėstytos sutarties Priede Nr. 1 ir yra laikomos šios sutarties dalimi. Stovyklos dalyviui nesilaikant stovyklos taisyklių jis bus įspėtas ir sudrausmintas. Už taisyklių nesilaikymą ir įspėjimų bei sudrausminimų nepaisymą dalyvis yra pašalinamas iš stovyklos. 

 5. Informuoti stovyklos dalyvio tėvus/globėjus šiam susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui. 

 6. Stovyklos organizatorius neatsako už paliktus ar/ir pamestus stovyklos metu stovyklos dalyvio daiktus ir neatlygina dėl to patirtų nuostolių. 

 7. Užtikrinant stovyklos dalyvio saugumą ir stovyklos taisyklių laikymąsi, Stovyklos organizatorius turi teisę patikrinti stovyklos dalyvio atsivežtus daiktus ir, esant būtinumui, juos laikinai paimti iš stovyklos dalyvio. Išvykstant iš stovyklos, daiktai grąžinami stovyklos dalyviui ar jo atstovui, išskyrus greitai gendantį maistą. 

 8. Organizuoti maitinimą vieną kartą per dieną – pietus. 

Klientas įsipareigoja:

 1. Sutartyje numatyta tvarka atsiskaityti už Stovyklos organizatoriaus teikiamas dienos stovyklų paslaugas. 

 2. Susipažinti ir supažindinti vaiką (stovyklos dalyvį) su dienos stovyklos taisyklėmis. Klientas patvirtina, jog stovyklos dalyvis laikysis stovyklos taisyklių bei kitų bendrų saugumo reikalavimų.

 3. Į dienos stovyklą pristatyti sveiką vaiką. Vaikui turint temperatūros ar rodant peršalimo simptomus, į stovyklą nėra įleidžiamas. 

 4. Užtikrinti, kad stovyklos dalyvis į stovyklą iš namų neatsineštų tabako gaminių, alkoholinių, narkotinių medžiagų, daiktų,galinčių kelti pavojų jo paties ir aplinkinių sveikatai (pvz., peiliuko).

 5. Leisti stovyklos organizatoriui, atvykus į stovyklą ir (ar) esant būtinumui patikrinti stovyklos dalyvio daiktus. 

 6. Prisiimti atsakomybę bei atlyginti padarytą žalą stovyklos organizatoriui ar kitiems stovyklos dalyviams, jei jų atstovaujamas stovyklos dalyvis stovyklos metu savo kaltais veiksmais padarytų žalos stovyklos organizatoriui, kitiems stovyklos dalyviams ar stovyklos metu naudojamam turtui. 

 7. Pasiimant laikinai vaiką iš stovyklos (ar anksčiau išvykstant) perspėti stovyklos vadovą. Vaikui būnant su tėvais, atsakomybė už vaiko sveikatą ir saugumą tenka tėvams. Taip pat informuoti stovyklos organizatorių, jei vaiką iš stovyklos atsiims kitas nei Stovyklos organizatoriui žinomas vaiko tėvas/globėjas asmuo. 

 8. Leisti stovyklos organizatoriams naudoti atstovaujamo dalyvio atvaizdą socialiniuose tinkluose ir kituose šaltiniuose, kur reklamuojama organizacija ar jos programos.

 9. (NEGALIOJA 2021 M. DĖL KARANTINO) Atvykus į pirmąją stovyklą pateikti Stovyklos organizatoriui popierinę vaiko sveikatos pažymą. Jos neturint, pasirašyti ant priedo numeris 2. 

3. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 1. Laikoma, kad sutartis galioja nuo momento, kai Klientas sumoka registracijos metu pasirinktų stovyklų kainą. Sutartis galioja iki paskutinės registracijos metu pasirinktos dienos stovyklos paskutinės dienos. 

 2. Popierinė sutartis nepasirašoma. Klientas susipažįsta ir sutinka su sutarties sąlygomis. Sutarties internetiniame puslapyje www.kartutikraigalime.lt/stovyklos-sutartis bus patalpinas elektroniniu parašu pasirašyta sutarties kopija su laiko žyma.

 3. Stovyklos organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl sutartyje ir stovyklos taisyklėse numatytų stovyklos dalyvio įsipareigojimų nevykdymo ir (ar) reikalauti Kliento pasiimti vaiką iš dienos stovyklos anksčiau nei numatyta stovyklos dienos pabaiga, jei stovyklos dalyvis nesilaikys stovyklos taisyklių. Tokiu atveju mokestis už likusį dienos stovyklos laiką negrąžinamas. 

 4. Klientas turi teisę nutraukti sutartį pagal Stovyklos organizatoriui pateiktą prašymą, esantį užsakymo patvirtinimo el. laiške arba prisijungę į elektroninės sistemos www.stovyklos.kartutikraigalime.lt/orderdetails . Klientas gali perleisti savo registraciją kitam dalyviui, apie tai informavęs organizatorių el.paštu info@kartutikraigalime.lt

 5. Atsižvelgiant į tai, kad Stovyklos organizatorius yra ne pelno siekianti organizacija, siekianti organizuoti vaikų dienos stovyklas kuo labiau prieinama kaina: 

 • prašymą nutraukti sutartį ir grąžinti pinigus pateikus likus daugiau nei 30 d. iki stovyklos pradžios, Klientui grąžinama visa sumokėta suma už stovyklas; 

 • prašymą nutraukti sutartį ir grąžinti pinigus pateikus likus mažiau nei 30 d. bet daugiau nei 7 d. iki stovyklos pradžios, Klientui grąžinama 80 proc. sumokėtos kainos už stovyklas;

 • prašymą nutraukti sutartį pateikus likus 7 d. iki stovyklos pradžios arba stovyklai prasidėjus, Klientui grąžinama 30 proc. sumokėtos kainos už stovyklas. 

Stovyklos pradžia laikoma: 2021-06-28 pirmai pamainai, 2021-07-05 antrai pamainai, 2021-07-12 trečiai pamainai, 2021-07-19 ketvirtai pamanai, 2021-07-26 penktai pamainai, 2021-08-02 šeštai pamainai, 2021-08-09 septintai pamainai, 2021-08-16 aštuntai pamainai.

    6.  Klientas gali  pakeisti sutartį atsisakant dalies registracijos metu pasirinktų dienos stovyklų. Tokiu atveju dėl permokos grąžinimo, sumokėtos už atsisakytas dienos stovyklas, taikomos taisyklės, išdėstytos šios dalies 3 punkto 5 dalyje.

 

Sutarties dėl dienos stovyklų Priedas Nr. 1 

Stovyklos taisyklės 

Stovyklautojas pasižada: 

1. Klausyti stovyklos vadovo ir grupės vadovų bei kitų stovyklos darbuotojų.

2. Nesityčioti, neužgaulioti, nesišaipyti iš kitų vaikų. Jeigu iš tavęs ar kito vaiko tyčiojasi, pasakyti vadovui.

3. Neatsiklausus vadovo nepalikti stovyklos teritorijos.

4. Saugoti stovyklos turtą, pastebėjus problemas apie jas pranešti vadovams.

5. Saugoti veikloms gautą inventorių, jo nesugadinti, juo nesusižeisti pačiam ir nesužeisti draugų. 

6. Dalyvauti visose veiklose ir laikytis numatyto tvarkaraščio, nevėluoti. 

7. Susižeidus ar susirgus arba pastebėjus, jog susižeidė ar sunegalavo draugas, nedelsiant pranešti stovyklos grupės vadovui. 

8. Pagarbiai elgtis su stovyklos darbuotojais ir kitais stovyklautojais.

9. Darbo vietą, kurioje vyko veiklos, sporto aikštynus, kur vyko aktyvūs žaimai, bei valgyklą, kurioje vyko pietūs, palikti tvarkingą ir po savęs sutvarkytą. 

10. Stovyklos teritorijoje nešiukšlinti. 

11. Išvykus į ekskursijas ypač atidžiai klausyti vadovų, be jų leidimo neatsiskirti nuo grupės. Kai šneka gidai ar vedėjai laikytis tylos ir jų klausyti. Savo elgesiu nesukelti kitiem stovyklautojams sunkumų. 

12. Nežaisti ir neimituoti jokių žaidimų, kuriuose naudojama jėga (pvz.: imtynės, boksas).

13. Stovyklos metu nesinaudoti mobiliuoju telefonu. Jeigu kils poreikis, kreiptis į savo grupės vadovus. 

Stovyklos metu: 

1. Draudžiama vartoti / platinti alkoholinius gėrimus, narkotines, toksines medžiagas, energetinius gėrimus, rūkyti (tiek tabako gaminius, tiek eletronines cigaretes).

2. Draudžiama naudoti psichologinį bei fizinį smurtą prieš kitus. 

3. Draudžiama ne pagal paskirtį naudoti elektros bei kitus pavojingus prietaisus.

4. Draudžiama su savimi atsinešti kitų sveikatai pavojingų daiktų (pvz.: žirklės, peiliai, adatos ir t.t).