SUTIKIMAS
DĖL VAIKO ATVAIZDO NAUDOJIMO


Aš, kaip įstatyminis vaiko atstovas, sutinku, kad mano nepilnametis vaikas (globotinis), kuris naudojasi visuomeninės organizacijos „Kartu tikrai galime“ teikiamomis vasaros stovyklų paslaugomis, būtų filmuojamas ir/ar fotografuojamas, o vaiko atvaizdas būtų viešinamas Organizacijos internetinėje svetainėje https://www.kartutikraigalime.lt/, Organizacijos socialinių tinklų paskyrose - Organizacijos veiklos viešinimo tikslais.
Šis sutikimas galioja 5 metus nuo sutikimo davimo dienos, arba kol yra atšaukiamas.

Žinau, kad turiu teisę:

•    Žinoti (būti informuota (-u)) apie mano vaiko (globotinio) asmens duomenų tvarkymą;
•    Susipažinti su tvarkomais vaiko (globotinio) asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
•    Reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius mano vaiko (globotinio) asmens duomenis;
•    Bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
•    Nesutikti su mano vaiko (globotinio) asmens duomenų tvarkymu;
•    Visais iškilusiais klausimais dėl asmens duomenų tvarkymo kreiptis el. paštu info@kartutikraigalime.lt;
•    Su skundu dėl netinkamai tvarkomų asmens duomenų kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją tiesiogiai adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius, arba el. paštu: ada@ada.lt.

      Esu supažindinta (-as), kad vaiko (globotinio) atvaizdas gali būti perduotas trečiosioms šalims, vykdančioms Organizacijos internetinės svetainės priežiūrą – atvaizdo patalpinimo internetinėje svetainėje tikslu.

      Esu supažindinta (-as) ir suprantu, kad šį sutikimą bet kuriuo momentu turiu teisę atšaukti, kreipiantis į Organizaciją elektroniniu paštu: info@kartutikraigalime.lt.
 

Screenshot 2022-05-26 at 12.26.10.png
Screenshot 2022-05-26 at 12.31.12.png
Screenshot 2022-05-26 at 12.48.08.png